Balti Logistika pakalpojumu noteikumi un nosacījumi

Cenu piedāvājuma derīgums

Cenu piedāvājums ir spēkā līdz nākamajam piedāvājumam, bet ne ilgāk par norādīto termiņu. Cenu piedāvājums ir spēkā, ja informācija, uz kuru pamatojoties tas sagatavots, ir precīza un patiesa. Ja kravas patiesie parametri atšķiras no cenu piedāvājumā norādītajiem, tad kopējās izmaksas tiks pārrēķinātas saskaņā ar patiesajiem datiem.

Izmaksas

PVN nav iekļauts un tiks piemērots saskaņā ar LV likumdošanu.

Aviokompāniju degvielas un drošības piemaksas var mainīties. Iesakām tās pārbaudīt pirms pasūtījuma veikšanas.

Ja Pakalpojuma maksa vai jebkuras citas maksas vai maksājumi, kas norādīti Pasūtījuma apstiprinājumā vai Piedāvājumā, balstās uz izmaksām vai citām komponentēm valūtās, kas atšķiras no rēķina valūtas, tad Pakalpojuma maksa gala apmērs vai jebkādas citas maksas vai maksājumi var mainīties sakarā ar attiecīgās summas konvertāciju rēķina valūtā datumā, kad Sūtījums tiek nodots Pārvadātājam vai kad Klients saņem rēķinu – atkarībā no tā, kurš datums ir agrāks. Tiek izmantoti Eiropas Centrālās bankas valūtas maiņas atsauces kursi. Ja rēķina valūta nav atspoguļota Eiropas Centrālās bankas datu bāzē, Balti Logistika ir tiesības piemērot valūtas maiņas kursus no citas publiskas datu bāzes pēc saviem ieskatiem.

Apmaksa

Par visiem pakalpojumiem ir iespējams norēķināties ar pārskaitījumu pirms preču kravas nosūtīšanas vai piegādes. Pēcapmaksas nosacījumi ir pieejami vienīgi klientiem, kuriem ir spēkā esošs līgums ar Balti Logistika.

Atcelšanas nosacījumi

Nosūtītājam ir tiesības atteikties no pasūtītā pārvadājuma līdz brīdim, kad Balti Loģistika sāk izpildīt transporta pasūtījumu. Ja Balti Logistika ir sākusi izpildīt transporta pasūtījumu un pasūtījums tiek atcelts, tad Balti Logistika ir tiesīga saņemt kompensāciju, kas segtu radušās izmaksas, bet ne vairāk kā saskaņotās pārvadāšanas maksas apmēru.

Apmaksājamais svars

Sauszemes kravu pārvadājumiem svara un apjoma koeficients ir 1 cbm = 333 kg un 1 LDM = 1850 kg.
Gaisa kravu pārvadājumiem svara un apjoma koeficients ir 1 cbm = 167 kg.
Jūras kravu pārvadājumiem svara un apjoma koeficients ir 1 cbm = 1000 kg.
Dzelzceļa kravu pārvadājumiem svars un apjoma koeficients ir 1 cbm / 700 kg.
Lielākais (apmaksas svars) tiks ņēmts par pamatu aprēķiniem.

Pārvadātāja atbildība

Pārvadātāja atbildība sauszemes pārvadājumos ir līdz 8.33 SDR par bruto svara kg.
Pārvadātāja atbildība jūras pārvadājumos ir līdz 2.00 SDR par bruto svara kg.
Pārvadātāja atbildība gaisa kravu pārvadājumos ir līdz 22 SDR par bruto svara kg.
Pārvadātāja atbildība dzelzceļa pārvadājumos is līdz 2.00 SDR par bruto svara kg.

SDR informācija: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. Ja krava ir vērtīga, mēs rekomendējam veikt kravu pārvadājuma apdrošināšanu.

Balti Logistika nav atbildīga par aviokompāniju rezervācijām un to izmaiņām.

 

Terms and conditions of Balti Logistika services

 

Validity of price offer

The price offer is valid until the next offer, but not longer than price offer valid date. The price offer is valid, if the initial information on which it is based is adequate and true. If actual cargo characteristics differ from what is marked in the price offer, the total cost will be re-calculated per actual data.

Cost

VAT is not included to the rates.

Fuel and security surcharges of the airlines may change. We suggest to re-check levels before placing the order.

If the Service Fee or any other fees or charges indicated in the Order Confirmation or the Offer are based on costs or other components in other currencies than the invoicing currency, then the final amount of the Service Fee or any other fees or charges may be subject to changes due to conversion of the applicable sum to the invoicing currency on the date when Consignment is handed over to the Carrier or when the Client receives the invoice, whichever occurs earlier. The currency exchange reference rates of the European Central Bank are used. If the invoicing currency is not featured in the European Central Bank database, Balti Logistika has the right to apply the currency exchange rates from another public database in its sole discretion.

Payment method

For all services it is possible to pay either in cash or by bank transfer before shipping or delivery of the goods. Credit terms are only available for customers who have a valid Customer Agreement with Balti Logistika.

Terms of cancellation

The consignor has a right to refuse the ordered carriage until the time when the Balti Logistika starts to fulfil the order. If the Balti Logistika has started to execute the order and the order is cancelled, then Balti Logistika is entitled to get compensation which would cover his reasonable costs, but not more than the amount of agreed carriage charge.

Chargeable weight

In air freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 167 kg.
In road freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 333 kg and 1 LDM = 1850 kg.
In sea freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 1000 kg.
In railway transport the weight and volume ratio is 1 cbm = 700 kg.
The higher one (chargeable weight) will be the basis for price calculation.

Carrier´s liability

In air freight the carrier’s liability is up to SDR 22.00 per gross weight.
In road freight the carrier’s liability is up to SDR 8.33 per gross weight.
In sea freight the carrier’s liability is up to SDR 2.00 per gross weight.
In railway transport the carrier’s liability is up to SDR 2.00 per gross weight.

SDR info: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. If a shipment is valuable, we recommend to make full transportation insurance.

Balti Logistika is not responsible for airline bookings and alterations made in them.