Balti Logistika teenuse kasutamise tingimused

Pakkumise kehtivus

Hinnapakkumine kehtib kuni järgmise pakkumiseni, kuid mitte kauem kui pakkumise kehtivuskuupäev (kaasa arvatud). Hinnapakkumine on kehtiv, kui esitatud algandmed on täielikud ja vastavad tegelikkusele. Kui kauba tegelikud andmed erinevad pakkumises märgitust, siis vastavalt uutele andmetele arvutatakse ümber ka kokkumaksumus.

Maksumus

Transpordimaksumusele lisandub käibemaks vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Kütuse ja riski lisatasud võivad lennuliinidel muutuda, mistõttu soovitame need enne tellimuse esitamist üle täpsustada.

Kui tellimuse kinnituses või pakkumises toodud teenustasu või muude tasude või maksete aluseks on kulud või muud elemendid, mis on muus kui arveldamise valuutas, võib teenustasu või mis tahes muude tasude või maksete lõppsumma muutuda tulenevalt kohalduva summa konverteerimisest arveldamise valuutasse kuupäeval, mil saadetis antakse üle vedajale või klient saab arve, sõltuvalt sellest, kumb on varasem. Kasutatakse Euroopa Keskpanga valuutavahetuse kurssi. Kui arvelduse valuutat ei ole Euroopa Keskpanga andmebaasis, on Balti Logistikal õigus kohaldada oma äranägemisel mõne muu avaliku andmebaasi valuutakurssi.

Tasumine

Teenuse eest tuleb tasuda sularahas või ülekandega enne kauba ärasaatmist või kättesaamist. Maksetähtaja pikendust on võimalik saada juhul, kui teil on sõlmitud Balti Logistika’ga krediidileping.

Tühistamine

Kaubasaatjal on tellitud veo äraütlemisõigus kuni selle hetkeni, kui Balti Logistika ei ole alustanud tellimuse täitmist. Kui Balti Logistika on alustanud tellimuse täitmist ning tellimus tühistatakse, on Balti Logistika õigus kompensatsioonile, mis katab tema põhjendatud kulutused, kuid mitte rohkem kui kokkulepitud veotasu.

Arvestusliku kaalu arvutamine

Lennutranspordis arvestatakse 1 m3 = 167 kg
Meretranspordis arvestatakse 1 m3 = 1000 kg
Raudtee transpordis arvestatakse 1 m3 = 700 kg
Autotranspordis arvestatakse 1 m3 = 333 kg / 1 LDM = 1850 kg
kusjuures hinnaarvutuse aluseks võetakse alati suurem kaal (arvestuslik kaal).

Vedaja vastutus

Lennusaadetiste puhul on vedaja vastutus kuni SDR 22.00 brutokilogrammi kohta.
Merevedude puhul on vedaja vastutus kuni SDR 2.00 brutokilogrammi kohta.
Raudteevedude puhul on vedaja vastutus kuni SDR 2.00 brutokilogrammi kohta.
Maanteevedude puhul on vedaja vastutus kuni SDR 8.33 brutokilogrammi kohta.

SDR info: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. Väärtuslike kaupade korral soovitame tellida täiskindlustuse.

Balti Logistika ei vastuta lennukompanii broneeringute ja nendes tehtud muudatuste eest.

Kõik toimingud sooritatakse lähtuvalt Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni (ELEA) Üldtingimustest, mis on kinnitatud 1. augustil 2000.a. ELEA ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt või selle hilisematest parandustest ning Autokaubaveo Üldtingimustest, mis on kooskõlastatud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja, Eesti Autoettevõtete Liidu ja Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooniga ning kinnitatud ELEA juhatuse otsusega 27. veebruaril 2007.a. ELEA Üldtingimused piiravad muuhulgas firma vastutust veoste kahjustumise korral ja annavad meile meie käsutuses oleva kauba pantimisõiguse tellitud teenuste ja ekspedeerimiskulude garantiiks. ELEA Üldtingimused ja Autokaubaveo Üldtingimused on kättesaadavad ELEA koduleheküljelt www.elea.ee.

 

Terms and conditions for using Balti Logistika services

 

Validity of price offer

The price offer is valid until the next offer, but not longer than price offer valid date. The price offer is valid, if the initial information on which it is based is adequate and true. If actual cargo characteristics differ from what is marked in the price offer, the total cost will be re-calculated per actual data.

Cost

VAT is not included to the rates.

Fuel and security surcharges of the airlines may change. We suggest to re-check levels before placing the order.

If the Service Fee or any other fees or charges indicated in the Order Confirmation or the Offer are based on costs or other components in other currencies than the invoicing currency, then the final amount of the Service Fee or any other fees or charges may be subject to changes due to conversion of the applicable sum to the invoicing currency on the date when Consignment is handed over to the Carrier or when the Client receives the invoice, whichever occurs earlier. The currency exchange reference rates of the European Central Bank are used. If the invoicing currency is not featured in the European Central Bank database, Balti Logistika has the right to apply the currency exchange rates from another public database in its sole discretion.

Payment

For all services it is possible to pay by bank transfer before shipping or delivery of the goods. Credit terms are only available for customers who have a valid Customer Agreement with Balti Logistika.

Terms of cancellation

The consignor has a right to refuse the ordered carriage until the time when the Balti Logistika starts to fulfil the order. If the Balti Logistika has started to execute the order and the order is cancelled, then Balti Logistika is entitled to get compensation which would cover his reasonable costs, but not more than the amount of agreed carriage charge.

Chargeable weight

In air freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 167 kg.
In road freight the weight and volume ratio is 1 cbm = 333 kg and 1 LDM = 1850 kg.
In sea feight the weight and volume ratio is 1 cbm = 1000 kg.
In railway transport the weight and volume ratio is 1 cbm = 700 kg.
The bigger one (chargeable weight) will be the basis for price calculation.

Carrier´s liability

In air freight the carrier’s liability is up to SDR 22.00 per gross weight.
In road freight the carrier’s liability is up to SDR 8.33 per gross weight.
In sea freight the carrier’s liability is up to SDR 2.00 per gross weight.
In railway transport the carrier’s liability is up to SDR 2.00 per gross weight.

SDR info: http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_sdrv.aspx. If a shipment is valuable, we recommend to make full transportation insurance.

Balti Logistika is not responsible for airline bookings and alterations made in them.

All forwarding tasks are executed in compliance with the General Conditions of the Estonian Freight Forwarders Association (EFFA) valid from August 1st, 2000 or its latest version. The rules for instance limit the liability of our company in case of damage and give us a lien on goods in our charge as a guarantee for ordered services and forwarding expenses. General Conditions of the EFFA are available at the Estonian Logistics and Freight Forwarding Association webpage http://www.elea.ee/en.html.